Flishugger/ kvistkutter Ø100 mm

ENKEL MASKINUTLEIE
INGEN SKUJLTE TILLEGG

Kompakt fliskutter med stor kapasitet som kommer igjennom de trangeste passasjer. Fliskutteren er selvgående og kombinert med brede dekk er den enkel å betjene rundt i terrenget.
Med denne maskinen kan du flise rett på egen tomt og bruke flisen, og du slipper å kjøre mange turer til gjenbruksplassen.
Selvmater og matevakt så du slipper å bruke mye krefter for å mate maskinen, denne «spiser» selv.

  Send inn en melding og vi tar kontakt med deg for leie av dette produktet.

  Kommentar

  Skriv inn relevant informasjon om ønsket leieperiode, levering/hentested


  BESTILL NÅ

  PriserEkskl. mvaInkl. mva og 5% forsikring
  Dagsleie1.100,-1.375,-
  Helg Fre. 15:00 - man 07:302.200,-2.750,-

  Inklusiv

  • 1 tank bensin
  • Kniv slitasje (ikke skader)
  • Vask

  Oppretting av skader kommer i tillegg, les våre leievilkår for fullstendige vilkår.

  Kategori:

  Beskrivelse

  Sikkerhet

  For å minimere person- og maskinskader, har vi innsatt sikkerhetssymboler på våre maskiner, og vi anbefaler at disse overholdes.

  Beskyttelseshansker anbefales

  Ansiktsvern anbefales

  Hørselvern anbefales

  Fotvern anbefales

  DrivkraftBensin
  MotorKohler CH18S
  Ytelse (hk / kW)18,0 / 13,2
  Tankkapasitet12 l
  Drivstoff-forbruk, teoretisk3,0 l/t
  Trediameter, maks.ø 100 mm
  Innmatingstrakt (H x B)590 x 590 mm
  Dimensjoner, transport (H x B x L)1.680 x 825 x 1.745 mm
  Dimensjoner, arbeide (H x B x L)1.680 x 1.085 x 2.440 mm
  Egenvekt380 kg
  Last ned leievilkår
  Leievilkår ELMAAS AS
  1. Anvendelse Etterfølgende vilkår gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Brukerveiledning finnes på vår nettside.
  2. Leveringsforbehold, levering og tilbakelevering Alt leiemateriell tilbys med forbehold for senere bestillinger og utleie til andre. Leietaker kan ikke fremme krav dersom utleier ikke er i stand til å levere materiell i ønsket mengde, kvalitet, størrelse e.a. Alt utleiemateriell leveres fra utleiers avdeling og skal for leietakers regning og risiko tilbakeleveres samme avdeling innenfor regulær arbeidstid. Utleier plikter å utlevere leieobjektet i driftsmessig og utprøvd stand, forsynt med forskriftsmessige sikkerhets- og beskyttelsesanordninger. Det er vanlig at leieobjekter endres som følge av erfaring og utvikling. Utleier har derfor rett til å utlevere leieobjektet, selv om det skulle forekomme avvik fra de mål, kravbehov, arbeidsytelser eller andre spesifikasjoner som har vært oppgitt.
  3. Reklamasjoner Eventuelle reklamasjoner skal fremmes skriftlig innen 3 dager fra utlevering.
  4. Leietid Leietiden regnes fra det tidspunkt leieobjektet er bestilt til og holdes tilgjengelig for leietakeren, eller fra levering er foretatt av utleier til leietaker eller transportør. Leietiden løper frem til leieavtalen lovlig er brakt til opphør og leieobjektet er tilbakelevert til utleiers avdeling eller hentet av
  5. Leieberegning Leie belastes i samsvar med utleiers til enhver tid gjeldende utleiepriser. Leieprisene kan revideres uten særskilt varsel i en leieperiode. Leie belastes pr. dag, måned eller andre avtalte eller anvendelige perioder. Ved dagleie beregnes leie pr. materiellenhet pr. påbegynte dag, basert på enskiftsdrift. Utnyttes materiellet mer enn et skift (dvs. 8 timer), debiteres i tillegg 80 % av gjeldende leie for 2. skift (dvs. 8-16 timer) og ytterligere 60 % for 3. skift (dvs. 16-24 timer). For enkelte utleieobjekter, som er særskilt markert i prislisten, belastes alltid leie pr. kalenderdag som utstyret disponeres. Leie beregnes også i ferietiden, om ikke materiellet er avbestilt og tilbakelevert.
  6. Fremleie m.v. Leietakeren har ikke rett til fremleie eller overdragelse av sine rettigheter etter denne kontrakt, uten utleiers forutgående skriftlige samtykke. Brukersted skal oppgis til utleier og leietaker er ikke berettiget til å flytte leieobjektet uten etter samtykke fra utleier.
  7. Leietakers bruk Det påligger enhver leietaker/bruker å sette seg inn i leieobjektets bruksområde og faremomenter før det tas i bruk, herunder gjøre seg kjent med og følge evt. brukerveiledninger/sikkerhetsbestemmelser som følger leieobjektet. Leietaker plikter å holde utleier underrettet om hvor leieobjektet oppbevares eller anvendes. Flytting av materiell skal meldes til utleier og påføres leiekontrakten. Utleid materiell kan ikke flyttes eller benyttes utenfor Norges grenser uten forutgående, skriftlig samtykke. Utleier skal ha uhindret adgang til ethvert sted hvor leieobjektet befinner seg. Utleid materiell kan kun benyttes for slike arbeidsoppgaver og under slike forhold som det er beregnet for, og i samsvar med utleiers og eventuelle offentlige instanser, herunder også̊ Arbeidstilsynets, forskrifter om drift m.v. Leietaker er, under leietiden, videre ansvarlig for at transport, plassering og bruk av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav, og plikter for egen regning å oppfylle ethvert krav fra offentlig myndighet som er/blir foranlediget av transport, plassering og bruk av leieobjektet. Leietaker må̊ selv innhente alle tillatelser/ avgi varsler som måtte være nødvendige for transport, plassering og bruk av Utlegg/omkostninger utleier påføres som følge av at leietakers transport, plassering og bruk ikke skjer i hold til gjeldende offentligrettslige krav, belastes leietaker.
  8. Tilsyn, vedlikehold, sanering m.v. Utleid materiell skal etterses og behandles forsvarlig av leietakeren, som bl.a. plikter å følge alle retningslinjer fra utleier om drivstoff, smøremidler, tilsyn og vedlikehold. Leietakeren skal selv bekoste alle driftsutgifter og forbruksvarer, såsom f.eks. drivstoff, smøremidler og Alt vedlikehold og alle reparasjoner som faller under leietakerens ansvar, skal utføres av personell eller reparatører som er godkjent av utleier. Pålagt eller nødvendig besiktigelse/kontroll i for- bindelse med montering eller bruk tas hånd om og bekostes av leietakeren. Utleid materiell skal tilbakeleveres i rengjort og godt vedlikeholdt stand. Ved unnlatelse har utleier rett til å belaste leietakeren for nødvendige kostnader til rengjøring og vedlikehold. For materiell som i henhold til sin art, gjeldende bestemmelser eller lover skal saneres etter bruk, debiteres leietakeren en særskilt saneringskostnad.
  9. Skader og tap på leieobjekt Leietaker er ansvarlig for ethvert tap eller skade på leieobjektet mens det er i hans besittelse (dvs. inntil utleier har kvittert returseddelen), med unntak for normalt slit og elde. Skader på returnert materiell belastes leietakeren med faktisk eller estimert reparasjonskostnad. Materiell som ikke tilbakeleveres, belastes med gjenanskaffelseskostnaden. Skadeansvaret kan begrenses gjennom a tegne forsikring, jfr. pkt. 12 nedenfor.
  10. Reparasjoner Reparasjoner som følge av normal slitasje bekostes av utleieren. Eventuelle reparasjoner inklusive reise- og diettgodtgjørelser m.v. for leieobjekter i utlandet bekostes av leietakeren. Utskifting av forbruks- materiell og slitasjedeler på anleggsstedet utføres og bekostes av Reparasjon eller utskiftninger forøvrig må ikke foretas uten etter utleiers forutgående skriftlige samtykke og bestilling med rekvisisjon.
  11. Ansvarsbegrensning Utleieren innestår ikke for at leieobjektet tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap som oppstår i leieperioden, herunder person-, tings- og formueskader, samt følgeskader og indirekte tap som måtte påføres leietakeren, brukeren eller tredjemann i forbindelse med transport, bruk eller plassering av leieobjektet.
  12. Forsikring Det påligger leietaker åholde leiemateriellet forsikret fra leveransen mottas eller hentes til tilbakelevering har skjedd og returseddel er mottatt og kvittert. Med mindre leietaker fremlegger dokumentasjon på̊ slik forsikring som godkjennes av utleier, vil tingskadeforsikring automatisk tegnes når leiekontrakten inngås. Ansvarsforsikring påhviler det leietaker å dekke. Premien for Leieforsikringen er bare p.t. 5 % av listepris (ekskl. MVA), og egenandel beregnes pr. skadetilfelle slik: Kr. 6.000,- (eks.mva) for utstyr med kostpris under kr. 20.000,- Kr. 7.500,- (eks.mva) for utstyr med kostpris kr. 20.000, – 200.000,- Kr. 20.000,- (eks.mva) for utstyr med kostpris over kr. 200.000,-
  13. Betalingsvilkår I tillegg til avtalt leie kommer offentlige skatter og avgifter, så som merverdiavgift o.l. Utleieren kan når som helst kreve at leietakeren betaler forholdsmessig beløp som depositum, til sikkerhet for betaling og leietakers ansvar for øvrig.
  14. Kreditt Alle leietakere vil bli kredittvurdert. Fakturabeløpet skal i tilfelle være utleieren i hende senest på den dato som i fakturaen angis som forfallsdag. Ved utsendelse av papirfaktura, ilegges et gebyr.Utleier kan når som helst innstille bevilget kreditt, når det foreligger saklig grunn for dette. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente, jfr. lov av 17. desember 1976 nr. 100. Utleier har rett til å kreve sikkerhet for sitt krav, når det etter hans skjønn anses som nø
  15. Oppsigelse Utleieforhold uten bestemt leietid kan av begge parter sies opp skriftlig med avtalt eller minst 5 virkedagers varsel.
  16. Heving Dersom leietakeren ikke betaler leie til avtalt tid, innstiller sine betalinger, begjærer oppbud eller slås konkurs eller innleder akkordforhandlinger, er utleier berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og til å ta leieobjekt tilbake. Leietakeren er forpliktet til å melde ethvert slikt forhold til utleieren. Tilbaketaking av leieobjektet skjer for leietakers regning. Leietakeren forblir ansvarlig for leiens betaling i ordinær oppsigelses- tid eller, ved tidsbestemt utleie, til leieperiodens utløp. Leie som utleier oppnår fra andre etter tilbakelevering e.l. godskrives leietakeren i oppgjøret.
  17. Force majeure Begge parter kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtale, såfremt unnlatelsen har sin årsak i forhold som ligger utenfor partenes kontroll, så som arbeidskonflikt, krig, beslutninger av offentlig myndighet og andre forhold som ikke er villet av parten og som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som dessuten ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås av den påberopende
  18. Tvangsfullbyrdelse Dersom leien ikke blir betalt, vedtar leietakeren at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven §13-2 annet ledd a). Det skal gå frem av varselet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 at utlevering kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietakeren i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.
  19. Tvist Tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet skal avgjøres av de alminnelige domstoler ved utleiers hjemting.
  20. Særskilte vilkår ved kjøp Ved salg, forbeholder selgeren seg eiendomsretten til solgte varer inntil kjøperen har oppfylt alle sine forpliktelser overfor selgeren. Inntil slikt oppgjør er foretatt, er kjøperen uberettiget til å selge, pantsette eller på annen måte avhende eller disponere rettslig over varene.
  21. Tyverisikring av maskiner Når parkert maskin forlates, skal den være lukket og låst dersom maskinen er utstyrt med lås/låsbare dører. Nøkkel skal ikke oppbevares i eller på Deler av maskinen eller øvrige maskiner som ikke omfattes av pkt. 1, skal være innelåst i bygning eller rom i bygning, som er egnet til å forhindre innbrudd, jf. straffelovens § 147. Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel. Verktøy skal oppbevares i verktøykasse som enten er innelåst i maskinen eller fastmontert og låst. Vi forbeholder oss rett til endringer i priser og forsikringspremier uten forutgående varsel.